Shuls:

  • Ahavath Israel (“The Ahavas”) – 181 Van Houten Ave, Passaic, NJ 07055 Read More...
  • Kollel Avreichim – 270 Rutherford Blvd, Clifton, NJ 07014
  • Khal Tiferes Boruch232 Terhune Ave, Passaic, NJ 07055
  • BTU (Bais Torah U’Tefilah) – 218 Aycrigg Ave, Passaic, NJ 07055  Read More...

Food:

  • Kosher Konnection Supermarket – 200 Main Ave, Passaic, NJ 07055
  • Jerusalem Pizza – 233 Main Ave, Passaic, NJ 07055